Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Stichting AYA ‘Jong & Kanker’ Foundation focust op leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd tussen 18 en 39 jaar (Adolescents & Young Adults, AYA).

De AYA ‘Jong & Kanker’ Foundation werft geld en middelen om projecten van het AYA Zorgnetwerk te realiseren.

Om onze diensten aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze deelnemers, vrijwilligers, donateurs en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen hierover transparant zijn en informeren je daarom in deze privacyverklaring over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De Stichting AYA ‘Jong & Kanker’ Foundation (‘AYA Foundation’, ‘wij’, ‘ons’) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Stichting AYA ‘Jong & Kanker’ Foundation (ANBI)
KvK: 84407085
AYA Foundation: info@foundation.ayazorgnetwerk.nl
https://ayafoundation.nl (‘Website’)

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?
Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je je aanmeldt als vrijwilliger, deelnemer of donateur
Als je zakelijk dan wel privé een donatie doet via onze Website registeren wij jouw naam, geslacht en e-mailadres en indien het gaat om een zakelijke donatie de bedrijfsnaam.

Als je bij ons werkt als vrijwilliger, registreren wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Van vrijwilligers registreren wij daarnaast bankrekeningnummer en BSN nummer zodat wij vergoedingen kunnen overmaken.

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je contact met ons opneemt
Als je persoonsgegevens verstrekt via e-mail, registreren wij deze. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt zoals de inhoud van je vraag, verzoek of klacht.

Persoonsgegevens die wij van je verwerken als je bij ons solliciteert
Als je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie stuurt, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die je aan ons vanwege de sollicitatieprocedure verstrekt. Het kan daarbij gaan om je naam, e-mailadres en informatie in je CV of sollicitatiebrief, gegevens over je professionele of academische achtergrond zoals referenties, cijferlijsten en getuigschriften en gegevens die je gedurende de procedure verstrekt, zoals verslagen van gesprekken die wij met je hebben.

Persoonsgegevens die wij van je ontvangen of genereren door je gebruik van onze Website of uitnodigingen per e-mail
Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om onze digitale persberichten of andere informatie aan je te zenden. Bij je bezoek aan onze Website verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies [zie onderstaande uitleg over cookies]. Jouw online gedrag kunnen wij geanonimiseerd analyseren maar het herleiden naar een IP-adres hebben wij onmogelijk gemaakt op al onze analyseplatforms.

Persoonsgegevens die je geeft vanwege een zakelijke relatie met ons
Als je een leverancier van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk en privé e-mailadres, werk en privé telefoonnummer, naam van de organisatie waar je werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen
Wanneer je contact met ons opneemt of wanneer wij een overeenkomst met je aangaan kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

• Informeren over leeftijdsspecifieke AYA-zorg
• Donateursadministratie, afhandelen van donatie
• Actie-administratie
• Voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen
• Versturen van digitale persberichten en andere informatie
• Afhandelen van vragen, verzoeken en wensen
• Verbeteren en optimaliseren van de Website
• Verbeteren van onze informatievoorziening en het toespitsen van de informatie op de ontvangers
• Afhandeling en beoordeling van een sollicitatie / aanmelding vrijwilliger

De AYA Foundation verwerkt persoonsgegevens via onder andere het landelijk secretariaat en de Website.
Het kan voorkomen dat onder bepaalde voorwaarden jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.
AYA Foundation kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten van de AYA Foundation noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking?
Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevensverwerking die wij voor je uitvoeren.

• Uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij een overeenkomst met je hebben of zullen aangaan.
• Algemeen belang en/of gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen, of onze dienstverlening wensen te monitoren en te verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan je verstrekken (op jouw verzoek) of sollicitanten of vrijwilligers selecteren. Vanzelfsprekend hechten wij waarde aan jouw privacybelang en maken wij altijd vooraf een belangenafweging.
• Wettelijke verplichting. Het kan zijn dat er een wettelijke verplichting op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens van je moeten verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om fiscale verplichtingen.
• Toestemming. In sommige gevallen vragen wij je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien de verwerking gezondheidsgegevens betreft. Wanneer wij je om toestemming vragen dan informeren wij je duidelijk waarvoor wij dit vragen en je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Wij verwerken je persoonsgegevens dan niet meer.
• Wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?
Wij kunnen je persoonsgegevens delen met partijen die namens ons bepaalde diensten uitvoeren en als verwerker namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een externe partij om onze Website te hosten. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.
Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met derde partijen die kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe betalingsdienstverleners die zorgen dat via onze Website online donaties kunnen worden gedaan. Deze en andere derden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting om je hierover te informeren. Tenslotte kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Worden je persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?
Je persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) verwerkt.

AYA Zorgnetwerk kan gebruik maken van e-mail- en hostingdienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd. In voorkomende gevallen zullen wij maatregelen nemen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is aangesloten bij het Privacy Shield (VS) of door een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.

Zijn je persoonsgegevens veilig?
AYA Zorgnetwerk gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers en vrijwilligers toegang hebben tot je persoonsgegevens, die gebonden zijn aan wettelijke en contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
AYA Foundation bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.
Wanneer je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie aan ons richt, bewaren wij uw persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wanneer je daarvoor toestemming heeft gegeven zullen wij jouw persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatie maximaal één jaar bewaren. Wanneer je bij ons werkzaam bent bewaren wij jouw persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van je dienstverband, tenzij een wettelijke verplichting vereist dat wij jouw persoonsgegevens langer bewaren.

Jouw rechten als betrokkene zijn:
• recht van informatie;
• recht op inzage;
• recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
• recht op dataportabiliteit;
• recht op vergetelheid;
• recht op beperking van de verwerking.
Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan AYA Foundation. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.
Als je klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gebruik van cookies
Wij maken op onze Website gebruik van cookies om het gebruik van de Website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze Website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Cookies van derden
Onze website bevat cookies van derden middels bijvoorbeeld YouTube video’s, google plattegronden of share-buttons voor social media. Deze partijen plaatsen cookies wanneer je gebruikt maakt van de service en/of ingelogd bent bij deze partijen. Om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan, lees de privacyverklaring van Facebook, Google, Youtube, etc.

Privacybeleid van derden
Op de website van AYA Foundation kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de AYA Foundation behorende websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Om ayafoundation.nl voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan ayafoundation.nl en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten ayafoundation.nl volgen en verzamelen. Hiermee passen wij en derden onze website, app, advertenties en communicatie aan jouw interesses aan. Door op ‘alles accepteren’ te klikken ga je hiermee akkoord. Je kunt je cookievoorkeuren altijd weer aanpassen.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring Cookieverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.